Вимоги до статей

Статті, що подаються до журналу, повинні, насамперед, містити УДК, та мати таку структуру:

- анотація статті обсягом 300-350 слів та ключові слова (до 20), які характеризують зміст та основні поняття статті;

- вступ, у якому міститься постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з теоретичними чи практичними завданнями, виділяються невирішені раніше частини загальної проблеми та формулюються мета дослідження;

- основна частина, в якій автор проводить аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблематики, а також висвітлює дослідження, на які він спирається для підтвердження власних аргументів, пропонує шляхи вирішення проблеми з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальших розробок у даному напрямі.

Радимо авторам використовувати підзаголовки до окремих частин статті.

Статті мають бути оформлені відповідно до наступних вимог: шрифт 12 Times New Roman та однакові поля по 2 см/1 дюйм кожне (зліва, справа, згори та знизу), подвійний інтервал, обсяг від 20 до 25 сторінок (мінімум 5000 слів, без урахування приміток). Подавати статтю можна українською чи англійською мовою. Рисунки та таблиці подаються відповідно до тексту в основній частині статті, з назвою та нумерацією. Формули повинні бути набраними загальноприйнятими символами з нумерацією в круглих дужках. Для побудови графіків та діаграм необхідно використовувати Майстер діаграм (Меню Вставка/Діаграма, оскільки файл обов’язково повинен містити початкові дані, пов’язані з рисунком).

Дослідження оцінюються також за кількістю та якістю використаної літератури: передбачається використання значної кількості приміток. Повні посилання (згідно вимог) на використані першоджерела повинні бути у вигляді пронумерованих приміток та міститися наприкінці сторінок. Будь ласка, пересвідчіться, що примітки відповідають зробленим у тексті посиланням. Посилання на праці всіх науковців, прізвища яких згадуються в тексті статті, та джерела статистичних даних, обов’язкові. Бажано, щоб посилання були на першоджерела. Список літератури наприкінці статті є обов’язковим, однак його наявність не є заміною приміток. Джерела у списку літератури повинні бути оформлені згідно нормативних вимог, у алфавітному порядку.

 Редактори журналу залишають за собою право незначного редагування статей від імені автора з метою дотримання формату та стилю журналу.

Для англомовної версії журналу автору необхідно додатково представити в алфавітному порядку переклад списку бібліографії згідно з Chicago Manual of Style (https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html). Для цього можна скористатися онлайн-сервісом генерування бібліографії, доступним за посиланням http://www.citationmachine.net/chicago/cite-a-book/manual. В кінці кожної з позицій списку (за виключенням англомовних джерел) необхідно зазначити мову її оригіналу, наприклад: [In Ukrainian], [In Russian]. Власні назви, прізвища та імена слід транслітерувати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Приклад оформлення статті

Автори повинні подати супроводжувальний лист, який підтверджує, що стаття раніше не публікувалася і не розглядається іншими виданнями щодо можливості її публікації, разом з електронним варіантом статті. Прізвище автора зазначається лише у супроводжувальному листі (оскільки всі статті проходять процедуру анонімної перевірки та відбору незалежними рецензентами).

Автори несуть особисту відповідальність за факти, твердження та результати, викладені в статтях, а також правильність та точність прізвищ, назв, посилань і цитувань.

Якщо статтю прийнято до друку, за згодою автора редакція журналу «Міжнародна економічна політика» має право на її публікування та розповсюдження в друкованому та електронному виданнях.