Вимоги до статей

Статті, що подаються до журналу, повинні, насамперед, містити УДК, та мати таку структуру:

- анотація статті обсягом 300-350 слів та ключові слова (до 20), які характеризують зміст та основні поняття статті;

- вступ, у якому міститься постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з теоретичними чи практичними завданнями, виділяються невирішені раніше частини загальної проблеми та формулюються мета дослідження;

- основна частина, в якій автор проводить аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблематики, а також висвітлює дослідження, на які він спирається для підтвердження власних аргументів, пропонує шляхи вирішення проблеми з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальших розробок у даному напрямі.

Радимо авторам використовувати підзаголовки до окремих частин статті.

Статті мають бути оформлені відповідно до наступних вимог: шрифт 12 Times New Roman та однакові поля по 2 см/1 дюйм кожне (зліва, справа, згори та знизу), інтервал 1,5 рядка, обсяг від 14 до 25 сторінок (мінімум 5000 слів, без урахування приміток). Подавати статтю можна українською і / або англійською мовами. Рисунки та таблиці подаються відповідно до тексту в основній частині статті, з назвою та нумерацією. Формули повинні бути набраними загальноприйнятими символами з нумерацією в круглих дужках. Для побудови графіків та діаграм необхідно використовувати Майстер діаграм (Меню Вставка/Діаграма, оскільки файл обов’язково повинен містити початкові дані, пов’язані з рисунком).

Дослідження оцінюються також за кількістю та якістю використаної літератури: передбачається використання значної кількості приміток. Повні посилання (згідно вимог) на використані першоджерела повинні бути у вигляді пронумерованих приміток та міститися наприкінці сторінок. Будь ласка, пересвідчіться, що примітки відповідають зробленим у тексті посиланням. Посилання на праці всіх науковців, прізвища яких згадуються в тексті статті, та джерела статистичних даних, обов’язкові. Бажано, щоб посилання були на першоджерела. Список літератури наприкінці статті є обов’язковим, однак його наявність не є заміною приміток. Джерела у списку літератури повинні бути оформлені згідно нормативних вимог, у алфавітному порядку.

 Редактори журналу залишають за собою право незначного редагування статей від імені автора з метою дотримання формату та стилю журналу.

Для англомовної версії журналу автору необхідно додатково представити в алфавітному порядку переклад списку бібліографії згідно з Chicago Manual of Style (https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html). Для цього можна скористатися онлайн-сервісом генерування бібліографії, доступним за посиланням http://www.citationmachine.net/chicago/cite-a-book/manual. В кінці кожної з позицій списку (за виключенням англомовних джерел) необхідно зазначити мову її оригіналу, наприклад: [In Ukrainian], [In Russian]. Власні назви, прізвища та імена слід транслітерувати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Приклад оформлення статті

Автори повинні подати супроводжувальний лист, який підтверджує, що стаття раніше не публікувалася і не розглядається іншими виданнями щодо можливості її публікації, разом з електронним варіантом статті. Прізвище автора зазначається лише у супроводжувальному листі (оскільки всі статті проходять процедуру анонімної перевірки та відбору незалежними рецензентами).

Автори несуть особисту відповідальність за факти, твердження та результати, викладені в статтях, а також правильність та точність прізвищ, назв, посилань і цитувань.

Якщо статтю прийнято до друку, за згодою автора редакція журналу «Міжнародна економічна політика» має право на її публікування та розповсюдження в друкованому та електронному виданнях.